Asmens duomenų apsauga

VšĮ Tytuvėnų  pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Tytuvėnų PSPC) asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusiu Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) bei kitais teisės aktais apimančiais asmens duomenų apsaugą.

Duomenų valdytojas – VšĮ Tytuvėnų priežiūros centras, įstaigos kodas 162770980, J. Basanavičiaus g. 6, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.

Duomenų subjektas – pacientas, kurio duomenis tvarko VšĮ Tytuvėnų PSPC.

VšĮ Tytuvėnų PSPC duomenų subjektų asmens duomenis tvarko vidaus administravimo tikslais ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bei pacientų ir sveikatinimo veiklą vykdančių specialistų identifikavimo tikslais.

Duomenų subjekto teisės:

  1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  3. prašyti ištaisyti netikslius, neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
  4. prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
  5. nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  6. prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  7. gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ar persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Duomenų subjektas, siekdamas anksčiau išvardintų teisių įgyvendinimo, gali teikti VšĮ Tytuvėnų PSPC administracijai prašymą (asmeniškai, paštu, el. paštu, per atstovą), kuris turi būti įskaitomas, pasirašytas, prašyme nurodytas vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta, ko jis pageidauja.

VšĮ Tytuvėnų PSPC atsakymą į prašymus pateikia per 30 d. nuo prašymo gavimo dienos.

VšĮ Tytuvėnų PSPC duomenų subjekto teisių gali neįgyvendinti pagal įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei duomenų subjektas mano, kad buvo pažeistos jo teisės ar nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į VšĮ Tytuvėnų PSPC asmenį atsakingą už duomenų saugumą Mindaugą Rimkų, Tel. Nr. +370 698 25 357, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

Į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją galima kreiptis, kai žmogus nori skųsti duomenų valdytojo veiksmus ar konsultuotis dėl duomenų subjekto teisių. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos internetinis puslapis – www.ada.lt

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
Duomenų apsaugos pareigūnas
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

 

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (ESPBI) informacinės sistemos dokumentai

   

Mūsų kontaktai

map J. Basanavičiaus g. 6, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r.

map Ambulatorija: (8 427) 56274

map Registratūra: (8 656) 69101

map Ligoninė: (8 427) 56276

map info @ tytuvenupspc.lt

Prašome patvirtinti sutikimą naudoti slapukus šioje svetainėje.